KURUMSAL
BELEDİYE BAŞKANI
HAKKIMIZDA
YÖNETİM ŞEMASI
YÖNETİM KURULU
KALİTE
KALİTE POLİTİKAMIZ
ÇEVRE POLİTİKAMIZ
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI
İLAÇLAMA
TANITIM
FOTO GALERİ
İLETİŞİM
ÜRETİM
TERMOPLASTİK YOL ÇİZGİ BOYASI
SOĞUK YOL ÇİZGİ BOYASI
ÇİFT KOMPENANTLI YOL ÇİZGİ BOYASI
UYGULAMALAR
TERMOPLASTİK SPREY UYGULAMA
TERMOPLASTİK SERME UYGULAMA
ÇİFT KOMPENANTLI PROFİL ATLAMA UYGULAMA
ÇİFT KOMPENANTLI SERME UYGULAMA
SOĞUK YOL ÇİZGİ UYGULAMA
OKUL BAHÇELERİ UYGULAMA
OTOBÜS DURAKLARI ÇİZGİ ÇALIŞMASI
BELGELERİMİZ DUYURULAR BASINDA BİZ REFERANSLAR BİZE ULAŞIN


DUYURULAR ve İHALE HABERLERİVEKTÖRLE MÜCADELE HİZMETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE BİYOSİDAL ÜRÜN ALIMI İŞİ22.05.2019 14:30


14:26 18.05.2019Belplas Ankara Termoplastik ve Bakım Onarım Hiz.A.Ş tarafından yapılacak “Vektörle Mücadele Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Biyosidal Ürün Alımı İşi” ihalesi için Türkiye’de bu işle iştigal eden bilenen firmalar davet edilmiş olup, davet edilemeyen firma ve isteklilerin katılımlarını sağlamak maksadıyla şartname ve ilgili dokümanları web sayfamızda yayınlayarak rekabeti artırmak amacıyla açık davet yapılmıştır.

Kamu İhale Kanununun 3/g maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

1- İdarenin
a) AdıBelplas Ankara Termoplastik Ve Bakım Onarım Hiz.A.Ş
b) AdresiAhi Evran Mahallesi 241. Sk. No:39 Sincan/ANKARA
c) Telefon ve faks numarası(0312 270 01 83-0312 270 03-03) – (0312 270 47 30)
d) İnternet Adresihttp://www.belplas.com.tr

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı: 8 Kısım Vektörle Mücadele Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Biyosidal Ürün Alımı , Mal Alımı

                                                 
1Sivrisinek Larva Mücadelesi İçin Sıvı Larvasithektar10.000
2Kronomit Larva Mücadelesi İçin Katı Larvasithektar2.000
3Sivrisinek Larva Mücadelesi İçin Katı Larvasithektar1000
4Sivrisinek Mücadelesi İçin Biyolojik Larvasithektar250
5Ergin Karasinek Mücadelesi İçin İnsektisithektar80
6Karasinek Uçkun Mücadelesi İçin İnsektisithektar100.000
7Kapalı Alan Mücadelesi İçin İnsektisithektar200
8Kemirgen Mücadelesi İçin Rodentisitkg300


Ayrıntılı bilgiye ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeriÜrünlerin tamamı idarenin belirlediği yere teslim edilecektir.
c) Teslim tarihiSözleşmenin imzalanmasına müteakip malzemeler en geç 10 (on) takvim günü içerisinde teslim edilecektir.

3-ihalenin
a) Yapılacağı yerAhievran Mahallesi 241. Sk. No:39 Sincan/ANKARA
b) Tarihi ve Saati22.05.2019 - 14:30

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler
4.1 İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.3 İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

• İlaçlar Sağlık Bakanlığınca halk sağlığı alanında kullanılmak üzere ruhsatlandırılmış olmalı veya ithaline izin verilmiş olmalıdır. Bu belge teklif dosyasında ibraz edilmelidir.
• Alınacak ilaçların Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’nca onaylı Türkçe etiket örneğinin aslı veya noter onaylı sureti bulunacaktır. Bu belge teklif dosyasında ibraz edilmelidir.
• İlaçların ürün güvenlik belgeleri (MSDS) olacaktır. Bu belge teklif dosyasında ibraz edilmelidir.
• Alınacak ilaçların ruhsat sahibince düzenlenmiş olan etken madde ve ürün garanti belgesi olmalıdır. Bu belge teklif dosyasında ibraz edilmelidir.
• Firma; teklif vereceği ürünlere ait ruhsat sahibi firma tarafından verilen 2019 yılı satış yetki belgesine sahip olmalıdır. Bu belge teklif dosyasında ibraz edilmelidir.
• İlaçlara ait 24 aylık stabilite raporlarının aslı veya noter onaylı suretleri teklif dosyasında ibraz edilmelidir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

5. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
5.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (İki Yüz Elli Türk Lirası) karşılığı Belplas Ankara Termoplastik Ve Bakım Onarım Hiz.A.Ş./ Ahievran Mahallesi 241. Sk. No:39 Sincan/ANKARA adresinden satın alınabilir.
5.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
6. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Belplas Ankara Termoplastik Ve Bakım Onarım Hiz.A.Ş./ Ahievran Mahallesi 241. Sk. No:39 Sincan/ANKARA adresine elden teslim edilebilebilir.
7. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

8. Teklif kapalı zarf teklif usulüne göre verilecektir. İdare uygun gördüğü takdirde istediği kısımlarda açık eksiltmeye göre teklif istemeye yetkilidir.
İhaleye katılımda yetkili temsilcisi olmayanın verdiği teklif son fiyat teklifi kabul edileceğinden açık eksiltmedeki fiyata itiraz edemeyecektir.
9. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
10. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.
11. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
12. Diğer hususlar:

İhale, açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede idare uygun gördüğü takdirde açık eksiltme yapacaktır. İhaleye katılımda yetkili temsilcisi olmayanın verdiği teklif son teklifi kabul edileceğinden açık eksiltmedeki fiyata itiraz edemeyecektir.


İNDİRİLEBİLİR DOSYALAR:

Biyosidal Ürün Alımına İlişkin Tüm Dosyalar.rar (221 KB)

ihale_sonuc.pdf (44 KB)

Sözleşme Tasarısı.doc (136 KB)

Teknik Şartname.doc (57 KB)

İdari Şartname.doc (148 KB)


©Copyright Belplas A.Ş. Sitede yer alan materyallerin yazılı izin olmaksızın kısmen veya tamamen alıntılanması yasaktır..